تعرفه های کنفرانس

* تمامی قیمت ها به هزارتومان می باشد.