لیست مجلات جهت چاپ

ردیف نام و مشخصات مجله هزینه چاپ هر مقاله (تومان)
1 Global Journal of Scientific Researches
ISSN:2311-732X
پذیرش مقاله:تمام علوم
پروسه انتشار :3 ماه
پروسه پذیرش: 2 هفته

ایندکس شده در: Global Impact Factor/ indian science/ Google Scholar/  ...
کشور:گرجستان
وب سایت:www.blue-ap.org/j/Global_Journal_of_Scientific_Researches/Default
 
335000
2 Journal of Agri-Food and Applied Sciences
ISSN:2311-6730
پذیرش مقاله:تمام علوم
پروسه انتشار :3 ماه
پروسه پذیرش: 2 هفته

ایندکس شده در: Global Impact Factor/ indian science/ Google Scholar/  ...
کشور:گرجستان
وب سایت:www.blue-ap.org/j/Journal_of_Agri-Food_and_Applied_Sciences
 
335000
3 Journal of Social Sciences,Literature and Languages
ISSN:ندارد
پذیرش مقاله:علوم اجتماعی
پروسه انتشار :3 ماه
پروسه پذیرش: 2 هفته

ایندکس شده در: Global Impact Factor/ indian science/ Google Scholar/  ...
کشور:گرجستان
وب سایت:www.blue-ap.org/j/Journal_of_Social_Sciences,_Literature_and_Languages
 
335000
4 International Research Journal of Applied and Basic Sciences - IRJABS 
ISSN:2251-838x
پذیرش مقاله:تمام علوم
پروسه انتشار : 2 ماه
پروسه پذیرش: بدون نامه پذیرش

ایندکس شده در: Index Copernicus / Journal Citaion Value / Global Impact Factor / و ...
کشور:انگلستان
وب سایت:www.irjabs.com

 
350000
5 Academic Journal of Psychological Studies
ISSN:2333-0821
پذیرش مقاله:روانشناسی
پروسه انتشار : 6 ماه
پروسه پذیرش: بدون نامه پذیرش

ایندکس شده در: Scientific Journal Impact Factor / Universal Impact Factor Services / Index ...Copernicus International ICV 5.72 / Google Scholar
کشور:آمریکا
وب سایت:worldofresearches.com

 
350000
6 Academic Journal of Accounting and Economics Researches
ISSN:2333-0783
پذیرش مقاله:حسابداری ، اقتصاد ، مدیریت ، امور مالی و بازرگانی
پروسه انتشار : 6 ماه
پروسه پذیرش: بدون نامه پذیرش

ایندکس شده در: Scientific Journal Impact Factor / Universal Impact Factor Services / Index ...Copernicus International ICV 5.72 / Google Scholar
کشور:آمریکا
وب سایت:ajps.worldofresearches.com

 
350000
7 World Essays Journal - WEJ 
ISSN:2310-1377
پذیرش مقاله:تمام علوم
پروسه انتشار : 2 ماه
پروسه پذیرش: بدون نامه پذیرش

ایندکس شده در: ...Google Scholar / Abstract Indexing / Universal Impact Factor
کشور:پاکستان
وب سایت:worldessaysj.com

 
350000
8 Scinzer Journal of Accounting and Management
ISSN:2415-1017
پذیرش مقاله: مدیریت و حسابداری
پروسه انتشار : 2 ماه
پروسه پذیرش: بدون نامه پذیرش

ایندکس شده در: International Institute of Organized Research/ Universal Impact Factor / Eurasian Scientific Journalو ...
کشور:اتریش
وب سایت:scinzer.com

 
350000
9 International Journal of Social Sciences and Humanities Research
ISSN:2348-2990
پذیرش مقاله:علوم انسانی و اجتماعی
پروسه انتشار : 3 ماه
پروسه پذیرش: 2 هفته

ایندکس شده در: Google Scholar/ International Impact Factor Services / The British Libraryو ...
کشور:انگلستان
وب سایت:ijsshrjournal.com/En/Default.aspx

 
450000
10 Journal of Management and Social Studies
ISSN:2383-2320
پذیرش مقاله:مدیریت و حسابداری
پروسه انتشار : 3 ماه
پروسه پذیرش: 2 هفته

ایندکس شده در: The Global Impact Factor / Science Impact Factor / Scientific Indexing Servicesو ...
کشور:انگلستان
وب سایت:jmssjournal.com/En/Default.aspx
 
450000
11 پژوهش های جدید در مدیریت و حسابداری
ISSN:2433-3919
پذیرش مقاله:مدیریت و حسابداری
پروسه انتشار : 3 ماه
پروسه پذیرش: 2 هفته

علمی تخصصی
کشور:ایران
وب سایت:www.sciencejournals.ir/publications.aspx
 
550000
12 مطالعات روان شناسی و علوم تربیتی
ISSN:2476-6119
پذیرش مقاله:روانشناسی و علوم تربیتی
پروسه انتشار : 3 ماه
پروسه پذیرش: 2 هفته

علمی تخصصی
کشور:ایران
وب سایت:www.sciencejournals.ir/publications.aspx
 
550000
13 تحقیقات جدید در علوم انسانی
ISSN:2383-3335
پذیرش مقاله:علوم انسانی
پروسه انتشار : 3 ماه
پروسه پذیرش: 2 هفته

علمی تخصصی
کشور:ایران
وب سایت:www.sciencejournals.ir/publications.aspx
 
550000
14 مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه
ISSN:2476-4469
پذیرش مقاله:علوم سیاسی و حقوق و فقه
پروسه انتشار : 3 ماه
پروسه پذیرش: 2 هفته

علمی تخصصی
کشور:ایران
وب سایت:irijournals.com/journals/political-sciences/
 
650000
15 مطالعات ادبیات، عرفان و فلسفه
ISSN:2476-485x
پذیرش مقاله:ادبیات، عرفان و فلسفه
پروسه انتشار : 3 ماه
پروسه پذیرش: 2 هفته

علمی تخصصی
کشور:ایران
وب سایت:irijournals.com/journals/literature/
 
650000
16 Journal of Management Sciences
ISSN:2149-3324
پذیرش مقاله:علوم مدیریت
پروسه انتشار :3 ماه
پروسه پذیرش: 2 هفته

ایندکس شده در: Google Scholar / Open - J Gate Database / Science Impact Factor (SIF=1.33)
کشور:ترکیه
وب سایت:www.jmsjournal.com/
 
650000
17 International Journal of Innovation and Research in Educational Sciences
ISSN:2349-5219
پذیرش مقاله:آموزش و پرورش،روانشناسی،، تاریخ، فلسفه، اقتصاد، زبان شناسی، جغرافیا و یا علوم سیاسی
پروسه انتشار :3 ماه
پروسه پذیرش: 3 هفته

ایندکس شده در: bing / Google Scholar/  ...
کشور:هند
وب سایت:www.ijires.org/
 
650000
18 UCT Journal of Management and Accounting Studies
ISSN:2382-9745
پذیرش مقاله:مدیریت، حسابداری و اقتصاد
پروسه انتشار : 3 ماه
پروسه پذیرش: 2 هفته

کشور:ایران
وب سایت:uctjournals.com/index.php/journal-home
 
655000
19 UCT Journal of Social Sciences and Humanities Research
ISSN:2382-9753
پذیرش مقاله:علوم اجتماعی و علوم انسانی
پروسه انتشار : 3 ماه
پروسه پذیرش: 2 هفته

کشور:ایران
وب سایت:uctjournals.com/index.php/journal-home-ujsshr
 
755000
20 Specialty Journal of Accounting and Economics
ISSN:2412-7418
پذیرش مقاله: حسابداری و اقتصاد
پروسه انتشار :3 ماه
پروسه پذیرش: 2 هفته

ایندکس شده در: Science Archive Indexing Service/Universal Impact Factor/Research Bible/OAJI/Journal Index
کشور:اتریش
وب سایت:sciarena.com/Journals/Default.aspx
 
815000
21 Palma Journal
ISSN:1548-9X12
پذیرش مقاله: تمام علوم 
پروسه انتشار :3 ماه
پروسه پذیرش: 20 روز

ایندکس شده در:  ISC
کشور:لبنان
وب سایت:www.palmajournal.org/
لینک پایگاه استنادی علوم جهان اسلام: mjl.isc.gov.ir/Searchresult.aspx
left
857500
22 International Journal of Philosophy and Social-Psychological Sciences
ISSN:2414-5343
پذیرش مقاله:فلسفه، علوم اجتماعی  و روانشناسی
پروسه انتشار :3 ماه
پروسه پذیرش: 2 هفته

ایندکس شده در: Science Archive Indexing Service/Universal Impact Factor/Research Bible/OAJI/Journal Index
کشور:اتریش
وب سایت:sciarena.com/Journals/Default.aspx
 
985000
23 Journal of Research in Ecology
ISSN:2319-1546
پذیرش مقاله: جغرافیا و علوم زیستی
پروسه انتشار : 5 ماه
پروسه پذیرش: 1 ماه

ایندکس شده در: Zoological Record
کشور:هند
وب سایت:ecologyresearch.info/
لینک تامسون:science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi
left
1630000
24 International Journal of Economic Perspectives
ISSN:1307-1637
SJR IF = 0.103

پذیرش مقاله: مدیریت,اقتصاد,حسابداری
پروسه انتشار :4 ماه
پروسه پذیرش: 1 ماه

ایندکس شده در:  SCOPUS/ ISC
کشور:ترکیه
وب سایت:www.econ-society.org/ijep_home.php
لینک اسکوپوس:www.scimagojr.com/journalsearch.php
لینک پایگاه استنادی علوم جهان اسلام:mjl.isc.gov.ir/Searchresult.aspx
left
1990000
25 Man in India
ISSN:0025-1569
SJR IF = 0.112

پذیرش مقاله:هنر، تاریخ، علوم انسانی، علوم اجتماعی، مطالعات فرهنگی
پروسه انتشار :5 ماه
پروسه پذیرش: 1 ماه

ایندکس شده در: SCOPUS
کشور:هند
وب سایت:www.serialsjournals.com/journal-detail.php
لینک اسکوپوس:www.scimagojr.com/journalsearch.php
left
2150000
26 International Journal of Economics and Financial Issues
ISSN:2146-4138
SJR IF = 0.149

پذیرش مقاله:همه ی حوزه های اقتصاد و حسابداری
پروسه انتشار :4 ماه
پروسه پذیرش: 1 ماه

ایندکس شده در: SCOPUS
کشور:ترکیه
وب سایت:www.econjournals.com/index.php/ijefi
لینک اسکوپوس:www.scimagojr.com/journalsearch.php
left
2215000
27 International Journal of Energy Economics and Policy
ISSN:2146-4553
SJR IF = 0.336

پذیرش مقاله:همه ی حوزه های اقتصاد و حسابداری
پروسه انتشار :4 ماه
پروسه پذیرش: 1 ماه

ایندکس شده در: SCOPUS
کشور:ترکیه
وب سایت:www.econjournals.com/index.php/ijeep/index
لینک اسکوپوس:www.scimagojr.com/journalsearch.php
left
2215000